KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej mający siedzibę przy al. Gen. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest realizacja ustanowionych przez Podkarpacki ZPN, we współzawodnictwie sportowym reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem sędziego w rodzinie piłkarskiej.
  3. Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy prawa (wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób ciągły.
  5. Masz wobec nas prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
  7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  8. Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, jednakże brak zgody uniemożliwi funkcjonowanie w ramach Stowarzyszenia oraz strukturach sędziowskich.
  9. Akceptując ten regulamin wyrażasz nam również zgodę, na wykorzystanie i publikację Twojego wizerunku (w tym profilu Facebook) w celu budowania pozytywnego wizerunku Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz środowiska sędziowskiego w przestrzeni publicznej i w mediach.

Poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin” potwierdzasz zapoznanie się z powyższym regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.